Zum Haaptinhalt
Mellt eng Diskriminéierung

Presentatioun

De Centre pour l’égalité de traitement (CET) gouf duerch d’Gesetz vum 28. November 2006 geschaf.

De CET übt seng Aufgabe ganz onofhängeg aus a säin Ziel ass d’Promotioun, d’Analys an d’Iwwerwaachung vun der Gläichbehandlung tëschent Persounen, ouni Diskriminatioun op Grond vun der Rass oder der ethnescher Hierkonft, vum Geschlecht, vun der sexueller Orientéierung, vun der Relioun oder den Iwwerzeegungen, vun engem Handicap a vum Alter.

Eng Diskriminéierung opgrond vun der Geschlechtsëmännerung ass mat enger Geschlechtsdiskriminéierung gläichzesetzen.